Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Rankovce, Košice - okolie

Projekt TSP

logo Terénna sociálna práca v obciach I

                             

 

Implementačná agentúra Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

realizuje národný projekt

TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA V OBCIACH I

 

Rómovia

Trvanie projektu: október 2015 – september 2019
ITMS2014+: 312041A138


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

http://www.esf.gov.sk                   http://www.employment.gov.sk           http://www.ia.gov.sk

 

 

 

Hlavým cieľom projektu je realizácia terénnej sociálnej práce v obci, prostredníctvom nej napomôcť integrácii marginalizovaného rómskeho obyvateľstva obce Rankovce do spoločnosti.
Konkrétne ide o poskytnutie odbornej pomoci všetkým obyvateľom obce, ktorí sa ocitnú v nepriaznivej sociálnej situácii a nie sú schopní sami, ani s pomocou rodiny a blízkych osôb, nájsť primerané riešenie svojho sociálneho problému. Cieľom terénnej sociálnej práce v obci je aj preventívne pôsobiť na rizikové faktory a ohrozené skupiny obyvateľov, a tým predchádzať vzniku akútnych krízových situácií.

 

Špecifické ciele:

Špecifickým cieľom terénnej sociálnej práci v obci je hľadať riešenie nepriaznivej sociálnej /životnej situácie tej skupiny obyvateľov, ktorí sa pre dlhodobo neriešené sociálne problémy stali členmi vylúčenej komunity, dôsledkom čoho je nepriaznivá sociálna situácia spojená s diskrimináciou spoločnosti v prístupe k zamestnaniu a verejným službám na lokálnej i národnej úrovni.

 • Zníženie sociálnej deprivácie prostredníctvom permanentnej sociálnej práce v prirodzenom rodinnom, otvorenom prostredí.
 • Zlepšenie životnej situácie rodín a včleňovanie do plnohodnotného spôsobu života v spoločnosti.
 • Predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a zamedzenie nárastu sociálnopatologických javov.
 • Zmobilizovanie jednotlivcov k aktívnemu, samostatnému a zodpovednému životu.

 

Užívatelia projektu:

Primárnymi užívateľmi výsledku projektu budú rómsky občania obce Rankovce, ktorí aj z historického pohľadu obce vykonávali i v minulosti skôr náhodné práce poľnohospodárskeho charakteru.
Sekundárnym užívateľom výsledkov projektu budú noví komunitní pracovníci, obec Rankovce a jej všetci obyvatelia, pretože ciele projektu boli zadefinované na jednej strane s ohľadom  na potreby rómskej komunity, ale  na druhej strane dopady pocítia aj občania obce v priaznivejšom sociálnom prostredí.
Projektom sa vytvorili pracovné miesta pre jedného Terénneho sociálneho pracovníka  a dvoch  Asistentov terénneho sociálneho pracovníka.

 

Hlavné aktivity projektu:

 • Aktivity zamerané na podporu komunitnej práce a na vyvolanie a podporovanie zmeny

 

Terénna sociálna práca s občanom z vylúčenej komunity vyžaduje špecifické postupy.  Preto budú Terénny sociálny pracovník a jeho asistenti vo vyššej miere, ako je obvyklé v bežnej komunite obce, vyhľadávať svojich klientov, spoznávať prostredie, v ktorom žijú, získavať základné informácie o ich sociálnej situácii, empaticky vnímať ich situáciu, kontaktovať ich s konkrétnou ponukou pomoci, pružne reagovať a tvorivo hľadať nové riešenia vzhľadom na záujmy a potreby členov vylúčenej komunity. Aktivity projektu spočívajú v poskytovaní poradenstva členom vylúčenej komunity, najmä v prirodzenom prostredí klienta.

 

Špecifikom terénnej sociálnej práce vo vylúčenej komunite je vysoká koncentrácia sociálnych prípadov a viacnásobných sociálnych problémov, preto vzniká v obci Rankovce naliehavá potreba riešiť tieto súvisiace problémy (ako napríklad - zdravie, bývanie, zamestnanie). Rovnako pretrváva vyššia nedôvera voči terénnemu sociálnemu pracovníkovi a úradom všeobecne, preto sa kladol dôraz pri obsadzovaní pozícii TSP a ATSP, aby poznali obec jej obyvateľov a problémy, s ktorými obec zápasí a tým umožní elimináciu nízkych kompetencií obyvateľov pre vykonanie samostatných krokov.

 

Realizácie aktivít je prínosom v týchto hlavných oblastiach:

 • prináša podporu prvého kontaktu sociálneho pracovníka s jednotlivcom alebo rodinou, ktorá potrebuje ochranu a pomoc
 • umožňuje spoločné určenie cieľov na prekonanie nepriaznivej sociálnej situácie
 • napomáha so sprostredkovaním ďalšej odbornej pomoci napr. od špecializovanej inštitúcie
 • umožňuje zameranie terénneho sociálneho pracovníka na celé spektrum sociálnych problémov obyvateľov obce
 • napomáha klásť dôraz na aktivizáciu občana, čo prinesie vysokú mieru kooperácie so špecializovanými inštitúciami pri riešení jednotlivých prípadov a dlhodobý monitoring evidovaných sociálnych prípadov

 

Nástroje realizácie aktivít projektu:

 • aktivácia členov rodín do procesu revitalizácie – oslovovanie rodín, pozývanie do revitalizačného procesu, tvorba rodinného plánu, motivácia rodiny k dosahovaniu vytýčených cieľov
 • zvyšovanie kvality života rodín postihnutých chudobou – vytváranie a sprostredkovanie aktivít obohacujúcich rodinu (voľnočasových, kultúrnych, športových a iných aktivít)
 • vedenie rodín k samostatnosti - zbavovanie sa závislosti od soc. dávok, úžerníctva a učenie svojpomoci
 • odstraňovanie negatívnych javov vyskytujúcich sa v rodinách – záškoláctvo detí, kriminalita, závislostí (gamblerstvo, alkoholizmus), predčasný sexuálny život, zakladanie rodín v nízkom veku – riešenie týchto negatív v spolupráci s prizvanými odborníkmi (napr. psychológ, lekár, učiteľ)
 • podpora vzdelávania sa členov rodín – vyhľadávanie možností štúdia, motivovanie k štúdiu, hľadanie a odstraňovanie príčin súvisiacich so záškoláctvom, sprostredkovanie neformálneho vzdelávania, kurzov, tréningov, rekvalifikácii, asistencia pri doučovaní detí v domácom prostredí
 • zaradenie členov rodín do pracovného procesu - sprostredkovanie zamestnania, asistencia pri podávaní žiadosti do zamestnania,
 • práca s rodinou (všetkými členmi!) v jej prirodzenom prostredí – učenie pozitívnym návykom a životným zručnostiam. Návyk vzniká pri opakovaní zručností najmenej 40x. Terénni rodinní asistenti budú denne učiť členov rodín návykom, ako je hygiena detí, vyprevadenie dieťaťa do školy, a pod.
 • pomoc pri riešení individuálnych a špecifických problémov rodín – napr. konflikt s inštitúciou, vypísanie žiadosti a pod.

 

Plánované ukazovatele výsledku:

 

 • Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – spolu: 536
 • Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – muži: 275
 • Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – ženy: 261
 • Počet osôb, ktoré využívajú služby sociálnych pracovníkov a ich asistentov, zamerané na SPK: 536
 • Počet príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít užívajúcich výstupy projektu: 536
 • Počet sociálnych pracovníkov a ich asistentov zameraných na SPK: 3

 

 

Fotodokumentácia z realizácie projektu

 

 

 

 


 

webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Rankovce


1208089

Úvodná stránka