Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Rankovce, Košice - okolie

Územný plán obce

Oznámenie o verejnom prerokovaní

O Z N Á M E N I E
o verejnom prerokovaní

ÚPN-O Nižná Kamenica, Košický Klečenov, Rankovce a Vyšná Kamenica

– Zmeny a doplnky č. 01 v k.ú. Rankovce“

 

     Obec má spracovaný spoločný ÚPN-O Nižná Kamenica, Košický Klečenov,
Rankovce a Vyšná Kamenica. Za katastrálne územie Rankovce bol ÚPN-O
schválený Obecným zastupiteľstvom obce Rankovce uzn. č. 8/2008 zo dňa
7.03.2008 a jeho záväzná časť vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením obce
Rankovce č.2/2008. V súčasnosti vznikla potreba doplniť schválenú koncepciu
rozvoja obce obstaraním zmien a doplnkov č.01 v k.ú. Rankovce.

Obec Rankovce
o z n a m u j e   v e r e j n o s t i
začatie verejného prerokovania

„ÚPN-O Nižná Kamenica, Košický Klečenov, Rankovce a Vyšná Kamenica – Zmeny a doplnky č. 01 v k.ú. Rankovce“.

Prerokovanie dokumentácie, s odborným výkladom spracovateľa, sa uskutoční
dňa 14. novembra 2018 (streda) o 13:00 hod.
v kultúrnom dome obce Rankovce.


Dokumentácia „ÚPN-O Nižná Kamenica, Košický Klečenov, Rankovce a Vyšná Kamenica – Zmeny a doplnky č. 01 v k.ú. Rankovce“ je vystavená na verejné nahliadnutie v pracovných dňoch, počas úradných hodín na Obecnom úrade v Rankovciach.
Kompletná dokumentácia je vystavená aj na internete, na web stránke obce: www.obecrankovce.sk a na www.uzemneplany.sk >Písomné stanoviská a pripomienky k riešeniu Zmien a doplnkov č.01 v k.ú. Rankovce možno uplatniť na adrese:
Obecný úrad Rankovce Rankovce č. 10 044 45 Bidovce
do 30 dní od dňa vyvesenia oznámenia, t.j.
najneskôr do 28.11.2018,
kedy končí lehota verejného prerokovania stanovená v zmysle §22 stavebného zákona. Na stanoviská uplatnené po tejto lehote sa neprihliada.

http://www.uzemneplany.sk/upn/rankovce


 

webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Rankovce


1208057

Úvodná stránka